Tháng 11/2018

Cuộc thi được tổ chức nhằm lan toả giá trị bình đẳng và nâng cao nhận thức người dân về những bất bình đẳng vẫn đang còn tồn tại.

Xem chi tiết