Phố xá mình yêu, ngày 19/8/2016

Tổng hợp ảnh dự thi “Phố xá mình yêu” trong ngày 19/8/2016. Tính đến hôm nay, cuộc thi đã đi được một nửa chặng đường và còn 10 ngày nữa để gửi ảnh dự thi các bạn nhé.

Trí Trương
616 – Trí Trương
Khoa Tran
617 – Khoa Tran
Minhtu Dang
618 – Minhtu Dang
Loi Phan
619 – Loi Phan
Pucca Minh Râu
620 – Pucca Minh Râu
Minh Hợp
621 – Minh Hợp
Đào Đức
622 – Đào Đức
Tuấn Trương
623 – Tuấn Trương
Kiêt Tuấn
624 – Kiêt Tuấn
Minh Pham
625 – Minh Pham
Phung Tuan
626 – Phung Tuan
Anh Huynh
627 – Anh Huynh

628 – Ảnh phong cảnh

Tun Nguyen
629 – Tun Nguyen
Hoang Gia Trang
630 – Hoang Gia Trang
Dương Phú Hải
631 – Dương Phú Hải
Hoang Bo
632 – Hoang Bo
Nguyễn Nam
633 – Nguyễn Nam
Nguyễn Nam Long
634 – Nguyễn Nam Long
Doãn Quang
635 – Doãn Quang
Trần Thế Chung
636 – Trần Thế Chung
Đào Hoàng
637 – Đào Hoàng

638 – Ảnh không rõ nội dung

Viet Xuan Ta
639 – Viet Xuan Ta
Hiếu Trương Minh
640 – Hiếu Trương Minh
Trịnh Dũng
641 – Trịnh Dũng
Mùa Thu Vàng
642 – Mùa Thu Vàng
Lê Hoàng
643 – Lê Hoàng
Phạm Minh Đức
644 – Phạm Minh Đức
Dương Phú Hải
645 – Dương Phú Hải
Roa Lê
646 – Roa Lê
Minh Tuan Hoang
647 – Minh Tuan Hoang
Ngọc Linhh
648 – Ngọc Linhh
Xuan DuongVan
649 – Xuan DuongVan
Long Vu Song
650 – Long Vu Song
Diệp Bảo Tân
651 – Diệp Bảo Tân
Tài Trần
652 – Tài Trần
Trọng Thiên
653 – Trọng Thiên
Thạch Minh Hiếu
654 – Thạch Minh Hiếu
Vuong Nguyen Quoc
655 – Vuong Nguyen Quoc
Trung Dũng Đặng
656 – Trung Dũng Đặng
Nguyễn Ngọc Minh
657 – Nguyễn Ngọc Minh