Phố xá mình yêu, ngày 19/8/2016

Tổng hợp ảnh dự thi “Phố xá mình yêu” trong ngày 19/8/2016. Tính đến hôm nay, cuộc thi đã đi được một nửa chặng đường và còn 10 ngày nữa để gửi ảnh dự thi các bạn nhé.

Trí Trương
<
Khoa Tran
<
Minhtu Dang
<
Loi Phan
<
Pucca Minh Râu
<
Minh Hợp
<
Đào Đức
<
Tuấn Trương
<
Kiêt Tuấn
<
Minh Pham
<
Phung Tuan
<
Anh Huynh
<

628 – Ảnh phong cảnh

Tun Nguyen
<
Hoang Gia Trang
<
Dương Phú Hải
<
Hoang Bo
<
Nguyễn Nam
<
Nguyễn Nam Long
<
Doãn Quang
<
Trần Thế Chung
<
Đào Hoàng
<

638 – Ảnh không rõ nội dung

Viet Xuan Ta
<
Hiếu Trương Minh
<
Trịnh Dũng
<
Mùa Thu Vàng
<
Lê Hoàng
<
Phạm Minh Đức
<
Dương Phú Hải
<
Roa Lê
<
Minh Tuan Hoang
<
Ngọc Linhh
<
Xuan DuongVan
<
Long Vu Song
<
Diệp Bảo Tân
<
Tài Trần
<
Trọng Thiên
<
Thạch Minh Hiếu
<
Vuong Nguyen Quoc
<
Trung Dũng Đặng
<
Nguyễn Ngọc Minh
<