Một mùa cấy lại đang về trên khắp Bắc Bộ!!! © Nguyễn Đình Thành