Ảnh trong tuần, từ 18 đến 24/5/2015

Tuyển chọn một số ảnh do thành viên nhóm Vietnam Street Photography đăng trong tuần từ ngày 18 đến 24/5/2015.

Tổng số: 27 ảnh.